KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

GENEL KURALLAR

Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

TANIMLAR

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimizin ürün ve hizmetlerinde bir aksaklık yaşanmaması sebebiyle toplanmaktadır. Yapmakta olduğumuz ve/veya yapacağımız faaliyetlere ilişkin kişi güvenliği, iş güvenliği vb. sebepleriyle doğru orantılı olarak kişisel veri sahiplerinden bir takım veriler istenilmektedir. Tüm bu veriler KVK Kanunu ’nda da belirtilen şartlar altında işlenmektedir. İş başı yapmadan önce veri sahibinden istenilen evraklar şu şekildedir;

            4857 sayılı İş Yasasının 75. maddesine göre işverenlere çalıştırdıkları her işçi için bir özlük dosyası düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. İşverenler, söz konusu dosyada işçilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra yasalar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istenildiğinde yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

 1. Vesikalık Resim, Şirketimizde işe giriş-çıkışlarda personel kartlarının tesis güvenliği sebebiyle fotoğraflandırılması,
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İşe giriş bildirgelerinde hata olmaması sebebiyle veri sahibinin kayıtlarını doğru işlenmesi maksadıyla istenilmektedir.
 3. İkametgah, İşe başlama ve işten ayrılma saatlerinde personelin ulaşımı için servis güzergahının ayarlanması sebebiyle,
 4. Vukuatlı Aile Kayıt Örneği, Veri sahibinin aile bildiriminin eksiksiz ve tam işlenmesi, doğruluğunun kontrol edilmesi ve Şirketimizce planlanan yıl içerisindeki olanaklardan yararlanılması sebebiyle,
 5. Diploma Fotokopisi / Sertifikalar, Veri sahibinin niteliğinin doğruluğunun kontrolü ve 4857 sayılı İş Kanunu’n 75.maddesi gereğince işlenmektedir.
 6. Askerlik Terhis Belgesi, Veri sahibinin askerlik durumunun öğrenilmesi ve herhangi bir eksiklikte resmi kuruluşlara bilgi verilmesi sebebiyle,
 7. Sabıka Kaydı, Şirketimiz Tesis Güvenlik Belgesine sahip olduğu için veri sahibinden istenilmektedir.
 8. Sağlık Raporu, Şirketimizin yürütmüş olduğu faaliyetler açısından veri sahibinin her türlü riskten korunması, önlem alınması ve sağlıklı olanaklar içinde çalışması sebebiyle aşağıdaki belgeler işlenmektedir;

a)Çok Tehlikeli işyerlerinde çalışabilir Raporu,
b)Gece Vardiyasında çalışabilir Raporu,
c)Kan Gurubu,
d)Tetenoz Aşı Kartı,

 1. Banka Hesap Numarası, Şirketimizin anlaşmalı banka ile yapmış olduğu veri sahibinin hesap numarası (veri sahibinin istihkak ödemesi sebebiyle)
 2. Çalışma Belgesi, Veri sahibinin daha önceki çalışma hayatına vermiş olduğu referansların kontrolü sebebiyle işlenmektedir.
 3. Telefon numarası, düzenli çalışma sisteminin sağlanması amacıyla iletişimin sağlıklı yapılabilmesi için istenmektedir.

TEKNİK İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ
Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketitarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketitarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

TEKNİK İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SİTESİ GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketitarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Teknik İplik binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketibinalarına gelen kişilerin isim ve soyadları, kimlik belgeleri (Tesis Güvenlik Kanunu Kapsamında) elde edilirken ya da Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen operasyonlar, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.) insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kuruluşlarına (SGK, İŞKUR, ÇSGB, Zorunlu Bireysel Emeklilik Kanunu kapsamında Şirketimiz ile anlaşmalı Emeklilik Sigorta Şirketi, Şirketimiz ile anlaşmalı hastaneler, TUİK, Şirketimizle anlaşmalı Bankalar vb.) ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Madde 8: Kişisel verilerin aktarılması

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler;
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Madde 9: Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

 1. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

 (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı ya da elektronik ortamda (mail), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en az otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Teknik İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi No:124/3 Bağcılar/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@teknikiplik.com adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.
5. Kişisel Verilerin Arşivlenmesi, Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme İlişkin Bilgiler

işisel Verilerin arşivlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi kapsamında belirtilen veri sahibinin bilgileri 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında arşivlenmektedir. İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası tutmak zorundadır. İşveren bu dosyada İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek durumunda olduğu için veri sahibinin bilgileri arşivlenmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre de kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir.

1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.